SZERZŐDÉS A MINIRAKTÁR PÉCS SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBE VÉTELÉRŐL

Megrendelő szerződés letöltése
ÁSZF letöltése

1.1. A Szolgáltató:

A Kárpus Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 02-09-068664, adószám: 13026035-2-02, székhely: 7622 Pécs, 19552/17/f hrsz., képviseli: Antal László ügyvezető).

A Szolgáltató a szerződés aláírásával kijelenti és ezért szavatosságot vállal, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételeknek megfelel, a hatályos jogszabályok és szabványok által előirt követelményeket teljesíti. A Szolgáltató garantálja ezen feltételek fenntartását a szolgáltatás teljes tartama alatt.

A Szolgáltató elérhetőségei:

Értesítési cím: 7632 Pécs, Északmegyer dűlő 6/D.
Vezetékes telefon: 003672/225 462
Honlap: www.miniraktar.com

2. A SZERZŐDÉS TARTALMA ÉS TÁRGYA

2.1. A felek között létrejövő jogviszony:

A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a Szolgáltató raktározási szolgáltatást, valamint a raktározáshoz szükséges mértékben rakodási szolgáltatást, csomagolási szolgáltatást és külön megrendelés alapján közúti teherszállítási szolgáltatást nyújt a Megbízó részére a szerződés 4. pontjában meghatározott szolgáltatási díj fejében. A felek jogviszonya a jelen szerződés fő célja, a raktározási szolgáltatás tekintetében, a Ptk. 6:361. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott letéti őrzésnek felel meg. A jogviszony nem minősül közraktározási szerződésnek. A Megbízó a jelen szerződés kiegészítő mellékleteként szereplő megrendelő lap aláírásával a szolgáltatást megrendeli, egyben kijelenti, hogy a jelen szerződés feltételeit megismerte és tudomásul veszi, hogy azok a Szolgáltató és közte létrejött megállapodás részét képezik. A megrendelés egyedi sorszámot kap (szerződésszám), amely az ügylet azonosítását és nyilvántartását szolgálja.

2.2. A raktározás helye:

A Szolgáltató által bérelt 7622 Pécs, 19552/17/C hrsz. alatt található raktár rendeltetésű zárt, őrzött ingatlan (továbbiakban: Raktár).

2.3. A raktározás módja:

A Szolgáltató a Megbízó által nála elhelyezett vagyontárgyakat a 2.2. pontban meghatározott Raktárában szabvány EUR raklapon lefóliázva, a megbízó által aláírt plombával ellátva helyezi el. Az egy raklapon elhelyezett rakomány maximális tömege 300 kg lehet. A rakomány lefóliázása a Megbízó vagy az általa megbízott személy jelenlétében történik és a Szolgáltató a fóliaborítás felbontására csak a Megbízó vagy meghatalmazottja jelenlétében, illetve indokolt hatósági kérésre jogosult. A szolgáltató köteles a lefóliázott raklapokat egyenként címkével megjelölni, melyen feltünteti a Megbízó azonosításához szükséges adatokat (szerződésszám). A Megbízó kérésére a Szolgáltató eltérhet a jelen szerződésbe foglalt raktározási módtól.

2.4. A Raktárban elhelyezhető vagyontárgyak:

A Megbízó a raktárban kizárólag olyan vagyontárgyakat helyezhet el, melyek felett legalább rendelkezési joga van. A szerződés aláírásával Megbízó kijelenti, hogy a raktározott áruk feletti rendelkezési jogát semmi sem korlátozza.
A Szolgáltató nem jogosult és köteles vizsgálni a Megbízó rendelkezési jogát, azonban az ezen szerződési feltétel megszegéséből eredő következmények és károk teljes egészében a Megbízót terhelik.

A Megbízó nem helyezhet el a raktárban olyan tárgyakat, melyek a személyi- vagy vagyonbiztonságot, illetve az ott tárolt egyéb tárgyakat veszélyeztetik (pl. tűz- vagy robbanásveszélyesek), amelyek romlandóak, továbbá olyan tárgyakat sem, melyek birtoklásához, vagy tárolásához hatósági engedély vagy egyéb hozzájárulás szükséges (pl. élelmiszerek, jövedéki termékek, veszélyes anyagok). A Megbízó nem helyezhet el a raktárban olyan tárgyakat vagy anyagokat, amelyek birtoklása bűncselekményt valósít meg. A Megbízó nem helyezhet el a Raktárban pénzt, értékpapírt, nemesfémet, ékszereket, illetve olyan vagyontárgyakat, amelyek muzeális értéknek minősülnek, vagy egyébként speciális elhelyezési körülményeket igényelnek a raktárhelyiség hőmérséklete, páratartalma vagy egyéb jellemzői szempontjából. A Megbízó nem helyezhet el a raktárban szemetet és hulladékot.

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a Megbízó által elhelyezett vagyontárgyakat fenti szempontok szerint, azonban az ezen szerződési feltétel megszegéséből eredő következmények és károk teljes egészében a Megbízót terhelik.

3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

3.1. A szerződés létrejötte

A szerződés a Megbízó és a Szolgáltató között a szerződés aláírásával jön létre és a felek megállapodása szerinti időtartamra szól.

A felek a díjfizetés kezdete tekintetében a szerződés aláírásától különböző időpontban is megállapodhatnak, amennyiben a megrendelés és a Raktár Megbízó által történő igénybevételének kezdő időpontja eltér egymástól.

3.2. A szerződés megszűnése:

A szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

A szerződést bármelyik fél megszüntetheti felmondással. Felmondás esetén a szerződés a felmondási idő lejártakor szűnik meg.

3.3. A felmondás:

A szerződés felmondása a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal történhet, melyet ajánlott postai küldeményként, vagy más igazolható módon kell közölni.

A szerződést bármelyik fél megszüntetheti a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 15 napos felmondási idővel. A felmondási idő tartamára a Megbízó köteles a szolgáltatási díj megfizetésére. A szolgáltatási díj a felmondás közlésével válik esedékessé.

A Szolgáltató a határozott idejű szerződést annak lejárta előtt csak vis major esetén mondhatja fel, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó súlyos szerződésszegése miatt kerül sor. Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül a szolgáltatási díj 15 napot meghaladó késedelemmel történő megfizetése is.

4. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

4.1. Mértéke:

A szolgáltatási díj 1.800 Ft/raklap/hónap alapegység figyelembe vételével kerül megállapításra. A raktározási szolgáltatás alapegysége: 1 raklap, mely szabvány EUR raklap biztonságos magasságig rakodva (raklappal együtt).
Amennyiben a Megbízó egy hónapnál rövidebb időre kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor a szolgáltatási díj 1.200 Ft/15 nap/raklap egységben kerül meghatározásra. Ezen díjak mindenkori összegét a Szolgáltató honlapján és irodájában elhelyezett hirdetményén teszi közzé. A díjváltoztatás jogát a határozatlan időtartamra kötött szerződések esetén a Szolgáltató fenntartja. Díjváltoztatás esetén az azzal érintett (határozatlan időtartamra szerződésben álló) Megbízókat legalább 15 nappal a díjváltoztatás időpontját megelőzően köteles a Szolgáltató igazolható módon értesíteni.

4.2. Díjkedvezmények:

A bérleti díj félévre előre történő kifizetése esetén a raktározás díjából 10 % jóváírásra kerül. A kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a Megbízó fizetési kötelezettségeit mindig határidőre teljesíti.

4.3. A díjfizetés esedékessége és módja:

A szolgáltatási díj megfizetése havonta előre esedékes. Az első havi szolgáltatási díjat a szerződés megkötésekor köteles a Megbízó megfizetni, a további díjakat havonta előre. A számla kiegyenlítése készpénzben, vagy banki átutalással történhet. Átutalás esetén a díjat akkor kell megfizetettnek tekinteni, amikor az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. Átutalással történő díjfizetés esetén a Szolgáltató köteles legalább az esedékesség előtt 8 nappal a Megbízó részére a számlát megküldeni.

4.4. Késedelem:

Amennyiben a Megbízó az esedékes díjat késedelmesen fizeti meg a Szolgáltató részére, akkor köteles a késedelem tartamára a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % mértékű évi késedelmi kamatot megfizetni a hátralékos díj után. A Szolgáltató a késedelmi kamatot a következő esedékes szolgáltatási díjjal együtt számlázza a Megbízó részére.

5. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Szerződéskötés:

A Szolgáltatót nem terheli szerződéskötési kötelezettség. A Szolgáltató jogosult bármely Megbízóval indoklás nélkül megtagadni a szerződés megkötését.

5.2. A Szolgáltató őrzési kötelezettsége:

A Szolgáltató köteles a Raktárban elhelyezett vagyontárgyak megőrzéséről gondoskodni a szolgáltatási díj fejében.
A Szolgáltató a Megbízó által a Raktárban elhelyezett vagyontárgyakat nem használhatja és más őrizetébe sem adhatja.

A Szolgáltató nem köteles a Raktárban elhelyezett vagyontárgyak kezelésére.

Őrzési kötelezettsége teljesítése során a Szolgáltató jogosult alvállakozó igénybevételére. A Szolgáltató a Megbízó felé ugyanolyan felelősséggel tartozik alvállakozójáért, mint ha az őrzési kötelezettséget saját maga teljesítette volna.

5.3. Elhelyezés és csomagolás:

A Szolgáltató köteles a Megbízó által a Raktárba beszállított vagyontárgyakat a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott raklapokon megfelelő módon elhelyezni és lefóliázni, kive ha a Megbízó ezt máshogy kéri. A csomagolás megbontására kizárólag a Szolgáltató által megbízott személy jelenlétében kerülhet sor. A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF 2.3. pontjában részletezett csomagolás és plomba zárás esetén köteles teljesíteni az ÁSZF-ben leírt kártérítési kötelezettségét.

5.4. Nyilvántartási szabályok:

A Szolgáltató a Raktárban elhelyezett vagyontárgyakról köteles nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza a Megbízó 1.2. pontban meghatározott adatai közül a nevét, címét (székhelyét), értesítési adatait, a szerződés sorszámát, a megrendelés keltét, a szerződés lejártát, a szolgáltatási díjjal kapcsolatos adatokat.

5.5. Hozzáférés a Raktárban tárolt anyagokhoz a szerződés megszűnése előtt:

A Szolgáltató külön díj (alap+óradíj) ellenében biztosítja a Megbízó részére a Raktárban tárolt vagyontárgyaihoz való hozzáférést (a lefóliázott raklap megbontását) a szerződés fennállta alatt. A díj összegét a Szolgáltató által közzétett hirdetmény tartalmazza. A hozzáférés előre egyeztetett időpontban a Szolgáltató által megbízott személy jelenlétében történhet.

5.6. A Szolgáltató ellenőrzési joga:

A Szolgáltató a szerződés megkötésekor és a szerződés fennállta alatt bármikor jogosult ellenőrizni, hogy a Megbízó által a Raktárban elhelyezett vagyontárgyak az Általános Szerződési Feltételek 2.4. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelnek-e. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízó a raktárban olyan vagyontárgyakat helyezett el, melyeket Általános Szerződési Feltételek 2.4. pontja szerint tilos a raktárban tárolni.

5.7. Hatósági, bírósági eljárás:

A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatót végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat erre kötelezi, akkor a Megbízó által a Raktárban elhelyezett vagyontárgyakat köteles a határozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott mértékben és módon a hatóság, illetve a határozatban megjelölt más személy vagy szervezet rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató ilyen esetben is köteles mindent megtenni a Megbízó jogai és érdekei érdekében és a Megbízót köteles haladéktalanul értesíteni az eljárásról.

5.8. A jogviszony alakulása a szerződés megszűnése esetén:

A szerződés megszűnésétől kezdve a Szolgáltató a Ptk. 5:9.§ (3) bekezdése alapján alkalmazandó megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint tartozik a vagyontárgyakért felelősséggel, illetve ezen szabályok és a jelen Általános Szerződési Feltételek szerződés megszűnésére vonatkozó szabályai irányadók a vagyontárgyak őrzése, birtoklása, értékesítése vonatkozásában.

5.9. Eljárás a Szerződés megszűnése esetén:

A szerződés megszűnésekor a Megbízó köteles az általa elhelyezett vagyontárgyakat a Raktárból hiánytalanul elszállítani. Amennyiben a Megbízó elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató köteles a Megbízót a vagyontárgyak elszállítására 15 napos határidő kitűzésével írásban igazolható módon felszólítani. Amennyiben a Megbízó a vagyontárgyakat a felszólítás ellenére sem szállítja el a Raktárból, a Szolgáltató a felszólítás Megbízó által történő kézhezvételét követő 60 nap elteltével jogosult intézkedni a vagyontárgyak értékesítéséről. Az értékesítésből befolyó vételár tekintetében a Szolgáltatót elszámolási kötelezettség terheli. Az értékesítésből befolyó vételárból a Szolgáltató jogosult levonni szolgáltatási díj-, raktárhasználati díj- és kamatkövetelését, valamint az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit. A fennmaradó összeget a Szolgáltató köteles a Megbízónak az értékesítést követő 8 napon belül kifizetni, vagy amennyiben a Megbízó azt nem veszi át, a 8 nap elteltét követően a Megbízó egyidejű értesítése mellett ügyvédi letétbe helyezni a Megbízó javára.

6. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Szállítás:

A Megbízó köteles a raktárba beszállítani és onnan elszállítani a szerződés tárgyát képező vagyontárgyait. A Szolgáltató külön megrendelés alapján vállal szállítási szolgáltatást is. A Szállításhoz tartozik a szállítóeszközről való lepakolás, illetve az arra való felpakolás is. A Megbízó az általa elhelyezett vagyontárgyak Raktárból való elszállítására csak akkor jogosult, ha szolgáltatási díj (kamat, raktárhasználati díj) hátraléka a Szolgáltatóval szemben nem áll fenn.

6.2. Díjfizetés:

A Megbízó köteles a szolgáltatási díjat annak esedékessé válásakor, illetve külön felszólításra szerződésszegés esetén a kamatot és a raktárhasználati díjat a Szolgáltató részére megfizetni.

6.3.Ellenőrzés:

A Megrendelő jogosult ellenőrizni, hogy a Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kötelezettségeit megfelelően teljesíti-e, a Raktár állapota, az általa a Raktárban elhelyezett vagyontárgyak elhelyezése, őrzése megfelelő-e.

6.4. Hozzáférés:

A Megbízó a jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon férhet hozzá a Raktárban elhelyezett vagyontárgyaihoz. Amennyiben a Megbízó a hozzáférés szabályait nem teljesíti, a Szolgáltató jogosult a hozzáférést megtagadni.

7. BIZTOSÍTÉKOK, KÁRTÉRÍTÉS

7.1. A Szolgáltatót megillető zálogjog:

A Szolgáltatót zálogjog illeti meg a Megbízó Raktárban elhelyezett vagyontárgyain a szolgáltatási díj (kamat, raktárhasználati díj) erejéig. Amennyiben a Megbízó díj (kamat, raktárhasználati díj) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Megbízó által a Raktárban elhelyezett vagyontárgyak Megbízó birtokába adását megtagadni és a vagyontárgyakat a hátralék kiegyenlítéséig birtokában tartani.

7.2. Raktárhasználati díj:

Amennyiben a Megbízó a szerződés megszűnéséig az általa a Raktárban elhelyezett vagyontárgyakat nem szállítja el, akkor a szerződés megszűnésétől a vagyontárgyak Raktárból történő elszállításáig a Megbízó raktárhasználati díj címén a határozatlan idejű szerződések vonatkozásában a Szolgáltató által az adott időszakra közzétett mindenkori Szolgáltatási díj 150 %-nak megfelelő mértékű díjat köteles fizetni.

7.3. Elemi kár- és betörésbiztosítás:

A Szerződés fennállta alatt a Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Raktárban elhelyezett vagyontárgyakra kiterjedő elemi kár- és betöréskár ellen biztosítása álljon fenn. A biztosítás fennálltát a Megbízó kérésére a Szolgáltató köteles igazolni. Káresemény esetén a Szolgáltató haladéktalanul
köteles a Megbízót értesíteni, illetve a biztosítási szerződés alapján a kártérítés megfizetése iránt a biztosítót megkeresni.

7.4. A Szolgáltató kártérítési felelőssége:

7.4.1. A szerződés fennállta alatt bekövetkezett kár:

A szerződés fennállta alatt a Szolgáltató felelős a Megbízó által a Raktárban a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően elhelyezett vagyontárgyakban keletkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy az őrzési kötelezettsége teljesítése során úgy járt el, ahogy az tőle elvárható volt. Ebben az esetben a Megbízó csak a biztosítás alapján a biztosító által kifizetett kártérítést köteles megfizetni a Megbízó részére annak átvételét követően. Nem felelős a Szolgáltató a Megbízó vagyontárgyaiban bekövetkezett azon kár megtérítéséért, amely azért következett be, mert a Megbízó a Raktárban olyan vagyontárgyakat helyezett el, melyeket az Általános Szerződési Feltételek szerint nem lett volna megengedett.

7.4.2. A szerződés megszűnését követően a Raktárban maradt vagyontárgyakban bekövetkezett kár:

A szerződés megszűnésétől kezdve a Szolgáltató a Ptk. 5:9.§ (3) bekezdése alapján alkalmazandó megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint tartozik a vagyontárgyakért kártérítési felelősséggel, tehát az őrzés a Megbízó kockázatára történik.

7.4.3. A kártérítés mértékének korlátozása:

A Szolgáltató kártérítési felelősségének maximális mértékét 100.000 Ft/egységraklap mértékben határozza meg, melyet a Megbízó által a raktárban elhelyezett vagyontárgyak alapján kell számolni ugyanazon raklapszám alapján, amely alapján a Megbízó a szolgáltatási díjat fizette. Amennyiben a Megbízó által a raktárban elhelyezett vagyontárgyaknak csak egy része károsodik, akkor a kártérítési összeg maximumának számításakor a károsodással érintett raklapok számát kell figyelemben venni. Amennyiben a Megbízó kára ezen mértéket meghaladja, azt saját maga köteles viselni, az ezt meghaladó értékű vagyontárgyak raktározása tehát a Megbízó kockázatára történik.

A Szolgáltató és a Megbízó külön írásbeli megállapodással külön díj ellenében megállapodhatnak a kártérítési maximum emeléséről, vagy a Szolgáltató korlátlan mértékű felelősségvállalásáról. A megállapodásban konkrétan rögzíteni kell a kártérítés maximális mértékének Ft/raklap értékét, illetve azt, hogy ha a Szolgáltató korlátlan mértékű kártérítési felelősséget vállal. A korlátlan mértékű felelősségvállalás csak a Megbízó által a Raktárban elhelyezett vagyontárgyakat és azok értékét pontosan feltüntető leltár egyidejű felvételével együtt érvényes.

7.5. A Megbízó kártérítési felelőssége:

A Megbízó kártérítési felelősséggel tartozik azon, a Raktár épületében, berendezési tárgyakban, vagy eszközökben, illetve a Raktárban tárolt egyéb vagyontárgyakban bekövetkezett kárért, amely azért következett be, mert a Megbízó a Raktárban olyan vagyontárgyakat helyezett el, melyeket az Általános Szerződési Feltételek szerint nem lett volna megengedett.

8. KÖVETELÉSKEZELÉS

8.1. A Megbízó a szerződés aláírásával önként és kifejezetten hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az Szolgáltató és munkatársai jogosultak a szolgáltatás nyújtása és az esetleges tartozások, követelések behajtása érdekében felmerülő célból és mértékig. A Szolgáltató a Megbízó személyes adatait a szolgáltatás fennállta alatt, illetve a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben a Megbízó fizetési késedelembe esett, úgy a Szolgáltató felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

8.2. A Megbízó hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és a Szolgáltató a Megbízóval szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult a Megbízó adatainak továbbítására.

8.3. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Megbízó hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a Megbízóról a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. a Megbízó új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). A Szolgáltató a Megbízó adatait az alábbi követeléskezelő cégnek, illetve az alábbi jogi képviselőnek jogosult továbbítani:

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 Értesítési szabályok:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott írásbeli jognyilatkozatokat postai úton kötelesek egymással közölni ajánlott vagy tértivevényes ajánlott küldeményként. A küldeményt a Megrendelőlapon rögzített értesítési címre kell megküldeni. A küldeményt a felek akkor is kézbesítettnek tekintik, ha az a megadott címről “nem kereste”, “az átvételt megtagadta”, “ismeretlen”, “elköltözött”, vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza. Ezekben az esetekben a küldeményt a posta által történt utolsó kézbesítési kísérlet napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

9.2. Adatvédelem:

A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy azon személyes adatait, melyeket a Megrendelőlap tartalmaz, a Szolgáltató nyilvántartásában rögzítse és kezelje. A Szolgáltató az adatokat csak a Megbízóval létrejött szerződéssel és annak teljesítésével, illetve a teljesítés kikényszerítésével kapcsolatosan jogosult felhasználni. A Szolgáltató nem jogosult a Megbízó személyes adatait semmilyen egyéb célból más részére továbbadni, kivéve ha erre végrehajtható hatósági határozat kötelezi.

9.3. Irányadó jogszabályok és illetékesség jogvita esetén:

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatban felmerülő esetleges vitáikat megkísérelik peren kívüli, tárgyalásos úton megoldani. Ennek sikertelensége esetére a felek a jogvita elbírálására alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve amennyiben a jogvita elbírálására a helyi bíróságnak nincs hatásköre, akkor a Fővárosi Bíróság illetékességének. Felek között létrejövő szerződésre a magyar jog az irányadó, a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kárpus Kft. Megbízó

SZERZŐDÉS A MINIRAKTÁR PÉCS SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBE VÉTELÉRŐL KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Megrendelő lap

Megbízó tölti ki:
Megrendelt szolgáltatás (megfelelő válasz aláhúzandó):
Raktározás
Csomagolás

Megbízó nyilatkozata az áru minőségéről:
Áru megnevezése:
Áru tömege:
Áru értéke:
Kijelentem, hogy a raktározásra átadott áru nem tartalmaz az ÁSZF-ben meghatározott tiltott árukat.
A fent megjelölt árut az ÁSZF-ben meghatározott csomagolással ellátva átadtam, a plombát aláírásommal hitelesítettem.
A Miniraktár Pécs ÁSZF-ét elolvastam és megértettem.

Megbízó aláírása:

Szolgáltató tölti ki:
(megfelelő válasz aláhúzandó)
A megbízó által raktározásra átadott árut az ÁSZF-ben meghatározott csomagolással átvettem.
A megbízó által raktározásra átadott árut a megbízó kérésére az ÁSZF-től eltérő csomagolással átvettem. Csomagolás jellege:

Szolgáltató aláírása: